Menu

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy produktów Fabryki Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, zwane dalej „OWS”, określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Fabrykę Papieru Spółka z o.o. w Dąbrowicy, 58 – 500 Jelenia Góra, wpisaną do KRS pod numerem 0000065557, zwaną dalej „Spółką”.
2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży oraz dostawy, zawieranych ze Spółką, dalej określanych jako „umowa”, o ile postanowienia umowy w sposób wyraźny nie wyłączają stosowania OWS w całości lub w części.
3. W zakresie nie unormowanym postanowieniami zawartymi w OWS bądź w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Ilekroć w OWS jest mowa o:
a) kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, bądź jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkt, z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
b) formie pisemnej – rozumie się przez to akt podpisany przez Spółkę i kupującego, albo pismo dostarczone do Spółki bądź Kupującego bezpośrednio, pocztą, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną,
c) produkcie – rozumie się przez to każdy towar oferowany przez Spółkę,
d) sile wyższej – rozumieć przez to należy zdarzenia takie jak powódź, pożar, zarządzenia właściwych organów Państwa lub samorządu, działania wojenne bądź strajk podjęty z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

§ 2. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy następuje w formie dokumentu podpisanego przez Spółkę i Kupującego, albo w formie pisemnego zamówienia Kupującego, przy czym umowa zostaje zawarta, jeżeli Spółka przyjmuje zamówienie do realizacji i pisemnie powiadomi o tym Kupującego.
2. Zamówienie powinno określać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego, w tym jego adres, NIP, telefon, e-mail, rodzaj, gatunek, ilość oraz inne parametry zamawianego produktu, termin i miejsce odbioru produktu przez Kupującego, a także oferowaną przez Kupującego cenę, sposób i termin jej płatności.
3. Zamówienie powinno określać przeznaczenie do którego będzie wykorzystywany zamówiony papier. W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że papier będzie wykorzystywany do pakowania.
4. Potwierdzenie zamówienia przez Spółkę powinno zawierać rodzaj, ilość oraz cenę produktu, a także wskazywać warunki płatności ceny.
5. W przypadku rozbieżności między treścią zamówienia a jego potwierdzeniem do zawarcia umowy dochodzi po uzgodnieniu przez strony istotnych postanowień umowy, to jest rodzaju i ilości produktu stanowiącego przedmiot umowy, a także ceny sprzedaży oraz warunków płatności.
6. Datą zawarcia umowy jest data wskazana w akcie podpisanym przez Spółkę i Kupującego, bądź też data zamieszczona w potwierdzeniu zamówienia przez Spółkę.
7. Miejscem zawarcia i wykonywania umowy jest siedziba Spółki.

§ 3. Oferty i wzorce
1. Ogłoszenia i informacje o produktach będących w ofercie handlowej Spółki mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią zaproszenie do rokowań w celu zawarcia umowy.
2. Wzorce i próbki wystawiane przez Spółkę mają wyłącznie charakter materiałów reklamowo-poglądowych.

§ 4. Ceny i warunki płatności
1. Cena produktu wskazana przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług, natomiast cena brutto zostaje w takim wypadku wskazana w fakturze wystawionej przez Spółkę
2. Zapłata za otrzymany produkt powinna nastąpić w terminie wskazanym w treści wystawionej przez Spółkę faktury VAT, przy czym faktura jest w tym zakresie wezwaniem do zapłaty.
3. Datą zapłaty przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Spółki, wskazany każdorazowo w fakturze VAT.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty Spółka jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań:
a) do żądania odsetek za opóźnienie, odpowiadających czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, liczonych od ceny brutto produktu, uwidocznionej w treści faktury,
b) do odstąpienia od umowy w części dotychczas niewykonanej.
5. Wpłaty częściowe Kupującego, który uchybił terminowi płatności ceny, będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet odsetek i innych należności ubocznych, a po zaspokojeniu tych należności – na poczet należności głównej. Jeśli Kupujący zalega z płatnościami w odniesieniu do różnych umów sprzedaży dokonywane przez niego wpłaty podlegają zaliczeniu na poczet należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego, o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu Cywilnego.
6. Zgłoszenie reklamacji jakościowej bądź ilościowej nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony produkt bądź za jego część.
7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Spółki o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji bądź adresu poczty elektronicznej. Powiadomienie winno nastąpić w formie pisemnej, a jego brak powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.

§ 5 Siła wyższa
1. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Spółkę nastąpiła wskutek siły wyższej umowa wygasa, a spółka niezwłocznie zwraca kwotę otrzymaną od Kupującego na poczet ceny, przy czym Kupującemu nie przysługują dalej idące wobec Spółki roszczenia.
2. Spółka ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy.

§ 6. Wykonanie zobowiązań przez Spółkę
1. O ile strony nie umówiły się inaczej, miejscem wydania produktu Kupującemu jest magazyn Spółki.
2. Jeżeli strony uzgodnią inne miejsce wydania produktu, Spółka powinna dostarczyć produkt do miejsca wskazanego w umowie.
3. Po wydaniu produktu ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego. Jeżeli produkt dostarczony na miejsce, o którym mowa w ust. 2, nie został wydany Kupującemu z przyczyn leżących po jego stronie, powyższe ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili dostarczenia tego produktu na miejsce, w którym Kupujący miał go odebrać.
4. Specyfikacje wysyłkowe oraz inne konieczne dokumenty winny stanowić element każdej dostawy, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli zostanie to wyraźnie uzgodnione przez strony.
5. W razie wyczerpania przyznanego klientowi limitu kredytowego, wystąpienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowanych odsetek za opóźnione płatności bądź w razie powzięcia przez Spółkę wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań, Spółka może wstrzymać się z wykonaniem zobowiązania ciążącego na niej z mocy umowy do chwili uiszczenia przez Kupującego zaległych płatności bądź zabezpieczenia tych płatności w sposób uzgodniony odrębnie przez Spółkę i Kupującego.

§ 7. Cechy zamówionych produktów
Spółka zapewnia jakość papieru zgodnie z przesłaną do Kupującego ofertą.
Dodatkowe wymagane przez Kupującego parametry techniczne wymagają formy pisemnej. Spółka zastrzega nadto dopuszczalną, określoną procentowo różnicę w masach dostarczanego produktu. O jej wielkości Spółka poinformuje na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że wynosi ona +/ 10%.

§ 8. Reklamacje
1. Reklamacje zarówno jakościowe jak i ilościowe Kupujący winien zgłosić Spółce w formie pisemnej.
2. W przypadku reklamacji dotyczących produktu wydanego przez Spółkę przewoźnikowi, jak też reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju i rozmiarze szkody w zakupionym produkcie (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez osobę reprezentującą przewoźnika, który dostawę zrealizował. Zgłoszenie reklamacji wynikającej z niniejszego punktu Kupujący jest zobowiązany zgłosić do Spółki w ciągu 12 godzin od chwili wykrycia braku.
3. Reklamacje jakościowe, inne niż określone w ustępie poprzedzającym, Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia sprzedaży produktu. Kupujący jest zobowiązany podać numery dostawy i faktury oraz szczegółowo opisać wady dostarczonych produktów, załączając próbkę reklamowanego produktu. Ciężar udowodnienia istniejących wad spoczywa na Kupującym.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie papieru do innych celów niż określone w zamówieniu klienta (lub w ofercie na bazie której zostało złożone zamówienie)
5. W razie wątpliwości co do zasadności reklamacji Spółka wydeleguje swojego przedstawiciela, który wspólnie z przedstawicielem Kupującego sporządzi - w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Spółkę - protokół oraz dokumentację fotograficzną, określając stan produktu objętego reklamacją.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Spółka ustala z Kupującym, w formie pisemnej, sposób załatwienia reklamacji.
7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do pozostawienia reklamowanego produktu do dyspozycji Sprzedającego ponadto Kupujący zobowiązany jest przechowywać produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne dalsze uszkodzenie lub powstanie braków.
8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidywanych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego praw z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady.
9. Odpowiedzialność Spółki z tytułu reklamacji nie może przekroczyć wartości reklamowanego towaru. Zwrot reklamowanego produktu wyklucza realizację innych roszczeń kupującego dotyczących tej samej dostawy.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku produktu oraz za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu przez Kupującego.
11. Spółka ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wobec Spółki.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Spółki za wady sprzedanego produktu, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.
2. Spółka i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki według stanu na dzień wytoczenia powództwa. Postanowienia niniejszego punktu nie są zapisem na sąd polubowny.
3. Kupujący wyłącza niniejszym stosowanie własnych warunków zakupu bądź sprzedaży przy zawarciu i wykonywaniu umowy ze Spółką.
4. Niniejsze OWS wchodzą w życie dnia 29.07.2013 r. zastępując poprzednio obowiązujące.

 

 Ogólne warunki sprzedaży (pdf)